Rekruttering af læger til det nyremedicinske speciale.

Ansøgning om midler til initiativer, der kan fremme rekruttering af læger til det nyremedicinske speciale.

DNS besluttede på sin sidste generalforsamling at afsætte 100.000 kr. til konkrete initiativer, der kan fremme rekruttering af læger til det nyremedicinske speciale. Pengene uddeles foreløbig frem til Generalforsamlingen 2024 og indtil puljen på 100.000 kr. er opbrugt.

Der ydes støtte til en bred vifte af initiativer, herunder kurser, symposier, temadage, web-seminarer, studiegrupper, online-præsentationer etc. som er målrettet yngre læger og/eller medicinstuderende. Ansøger skal være medlem af DNS og vil være ansvarlig for de tildelte midler.

Der ydes ikke støtte til udgifter, der alene omfatter planlægning, udarbejdelse af videnskabelige opgaver, analyser og lignende.

Midlerne uddeles af DNS-bestyrelse almindeligvis ved ordinære Bestyrelsesmøder. Der vil blive i bedømmelsen blive lagt vægt på initiativets kvalitet, relevans for specialet, faglige bredde, administrative forankring, og evt. medfinansiering.

Ansøgning sendes som én pdf-fil til DNS sekretær (secretary@nephrology.dk) senest én uge før det Bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Der afholdes typisk Bestyrelsesmøder i forbindelse med de opslåede medlemsmøder. Næste møde er 23. januar 2024, og ansøgning, der skal behandles her bør være indsendt senest 5. oktober 2023.

 

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Kort beskrivelse af initiativet (maks. en side), inkl. målgruppe, tidspunkt og sted for initiativet samt kort omtale af evt. samarbejdpartnere.
  2. Evt. program
  3. Budget
  4. Kort erklæring (maks. 10 linier) fra evt, partnere, f.eks.:
  5. Sygehusafdeling eller institution
  6. Andre samarbejdspartnere (eks. selskaber, foreninger etc).
  7. Partnere, der bidrager med finansiering

 

DNS vil efter initiativets afholdelse gerne have en kort tilbagemelding om forløbet af dette samt angivelse af, hvad det ansøgte beløb blev anvendt til.