Uddannelse

Generelt om specialet Intern medicin: Nefrologi

Intern medicin: Nefrologi er et af de 9 intern medicinske specialer. Specialet omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af primære og sekundære medicinske nyresygdomme, herunder udredning og behandling af forhøjet blodtryk og svære elektrolytforstyrrelser. Behandling af patienter med nyresvigt og/eller svære inflammatoriske nyresygdomme samt kompliceret hypertension omfatter, udover farmakologisk intervention, højteknologiske metoder som dialyse, plasmaferese, nyre- og undertiden multiorgantransplantation samt ablation, perkutan transluminal renal angioplastik og device implantation.

En stor del af de patienter, der indlægges eller kontrolleres i nefrologisk regi, bliver kronisk nyresyge med gradvis aftagende nyrefunktion. Dette gælder såvel ældre som børn og unge. Patienterne følges således ofte gennem mange år – og eventuelt fra prædialysestadiet til dialyse og/eller transplantation og eventuelt tilbage til dialyse.

Mange af patienterne har udover deres nyresygdom konkurrerende sygdomme som for eksempel hypertension, iskæmisk hjertesygdom og diabetes mellitus.

Samarbejde med tilgrænsende specialer

Mange nyresygdomme er sjældne, og nefrologi er et lille speciale, som dog rummer en stor faglig bredde. Dette afspejles gennem det samarbejde, der ofte finder sted med andre specialer.

De nærmeste samarbejdspartnere er urologer (nyretransplantationer, anlæggelse af dialyseadgange mm), karkirurger (nyretransplantationer, anlæggelse af dialyseadgange), anæstesiologer (anlæggelse af dialyseadgange og behandling af akut nyreinsufficiens), patologer (nyrebiopsier), kliniske fysiologer/nuklearmedicinere og radiologer (udredning samt monitorering af native og transplanterede nyrer m.m.) samt kliniske immunologer (udredning til transplantation). Inden for de intern medicinske specialer samarbejdes især med endokrinologer, kardiologer, reumatologer og hæmatologer.

Hoveduddannelsesforløb

De fleste af de 13 nefrologiske afdelinger, der er spredt ud over hele landet, deltager i uddannelsen af de yngre nefrologer. Indgangen til en af de 10 årlige hoveduddannelsesstillinger er en godkendt intern medicinsk introduktionsstilling. Hoveduddannelsen i specialet er af samlet varighed på 60 måneder. Forløbet er typisk fordelt på 2 sygehuse, således at man kommer både på afdelinger som varetager almene nefrologiske funktioner såsom dialysebehandling og intern medicin i øvrigt, og på afdelinger, hvor også mere specialiseret behandling, herunder nyretransplantationer, varetages. Derudover er der i nogle af forløbene ansættelser på afdelinger med andre intern medicinske specialer med henblik på at opnå de fælles intern medicinske kompetencer

Nyuddannede speciallæger i intern medicin: Nefrologi får typisk ansættelse på intern medicinske afdelinger med nefrologisk funktion eller nefrologiske afdelinger med regions eller højtspecialiseret funktion eller i akutafdelinger.

Forskning

Nefrologisk grund- og klinisk forskning foregår i hele landet. En del forskning er lokal, men der etableres også samarbejdsprojekter, hvor flere afdelinger er involveret. Som yngre læge er der ofte rig mulighed for at bidrage til eksisterende projekter, eller selv opstarte kortere eller længerevarende projekter – oftest i samarbejde med forskningsaktive kolleger på afdelingerne. Nefrologi er et relativt ungt speciale, hvor der er en stor udvikling og behov for og et stort ønske om større evidens inden for patogenese, udredning og behandling af de fleste sygdomme.

Hvad man som yngre læge bør gøre sig klart før man søger ind i specialet

Nefrologi betragtes af mange som et meget bredt speciale, hvor der er behov for en bred viden indenfor mange områder og der er et tæt samarbejde med tilgrænsende specialer. Derudover kræves dog samtidig en meget specialiseret viden inden for de specifikke nefrologiske sygdomme.

Som nefrologisk uddannelseslæge vil man blive involveret i akut opståede og akut behandlingskrævende tilstande. Mange af patientkontakterne er dog kroniske forløb, hvor patienterne følges en årrække eller livslangt. Man kommer altså til at lære patienten rigtig godt at kende, ikke mindst hvor der er tale om renal erstatningsbehandling: dialyse eller nyretransplantation. Der er på de fleste afdelinger god mulighed for at fordybe sig i et specifikt interesseområde, herunder deltage i forskning.

Beskrivelse af en typisk dag på arbejde for speciallæger i specialet

Dagen indledes med en kort konference, derefter arbejdes i ambulatorium eller med stuegang i sengeafdeling eller hæmodialyseafsnit, nogle steder efterfulgt også af fælles middagskonference. På de større afdelinger er der (ofte mange) daglige tilsyn på andre specialeafsnit og på nogle afdelinger invasive undersøgelser/indgreb. Der er på mange afdelinger én til flere månedlige fælleskonferencer med patolog (nyrebiopsier) samt tværfaglige fælleskonferencer med transplantationskirurger og andre om vurdering af recipienter til nyretransplantation og planlægning af transplantationsforløb med levende donorer. Arbejdsdagene er altid varierende med spændende udfordringer og et tæt samarbejde med kolleger fra både egen og andre afdelinger Der er aktuelt ingen fuldtidsprivatpraktiserende nefrologer i Danmark.

Speciallægeuddannelsens opbygning

Uddannelsen til speciallæge i Intern Medicin: Nefrologi består af 3 ansættelses forløb:

 • Klinisk basisuddannelse.
 • Introduktionsuddannelse i Intern Medicin
 • Hoveduddannelse

Til hvert forløb er der udarbejdet en målbeskrivelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Hver enkelt målbeskrivelse indeholder en række kompetencer, der skal erhverves og evalueres for at få uddannelsen godkendt.

Klinisk basisuddannelse (KBU)

Den kliniske basisuddannelse er første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. Uddannelsen består af 2 x 6 mdr. i to forskellige specialer. Sundhedsstyrelsen står for tilmeldingen til et ansættelsesforløb. Der tildeles KBU-forløb ved halvårlige valgrunder. Læs videre på www.sst.dk/da/uddannelse/kbu

Introduktionsuddannelse i Intern Medicin

Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Nefrologi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og opslås lokalt af de respektive afdelinger på www.laegejob.dk

 

Hoveduddannelse i Intern Medicin: Nefrologi

Hoveduddannelsesstillingerne er 5-årige med ansættelse som udgangspunkt på to afdelinger heraf en afdeling med højt specialiseret funktion og en afdeling med hoved- og/eller regionsfunktion. Uddannelsesforløbene er sammensat regionalt med godkendelse i de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Der findes på landsplan tre videreuddannelsesregioner: Øst, Syd, og Nord. Hver region har et videreuddannelsessekretariat, der håndterer opslag af hoveduddannelsesforløb samt rådgivning og vejledning om speciallægeuddannelsen.

Læs mere om sammensætningen af hoveduddannelsen og de enkelte forløb på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider:

Øst: www.laegeuddannelsen.dk
Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk
Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk

Stillingsopslag

Faglig Profil (Intern Medicin – Nefrologi)

I Uddannelsesregion Øst opslås årligt 5 stillinger, i Syd opslås 2 stillinger og i Nord 3 hoveduddannelsesforløb.
Stillingerne slås op på www.laegejob.dk

Ansøgning

Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker elektronisk via www.videreuddannelsen.dk
Ved tekniske problemer kan ansøgere kontakte det regionale videreuddannelsessekretariat.

Kontaktpersoner

Spørgsmål til uddannelsen skal foregå til kontaktpersonen i den pågældende region.

Videreuddannelsesregion Øst – tlf. 3975 0680
laegeuddannelsen@regionh.dk

Videreuddannelsesregion Syd – tlf. 7663 1812
videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

Videreuddannelsesregion Nord – tlf. 7841 0772
VUS@stab.rm.dk

Ansættelse

Ansættelse i hoveduddannelse sker via regionale ansættelsesudvalg på baggrund af faglig profil (udarbejdet af DNS) og generel vurdering af ansøgeren.
Faglig Profil (Intern Medicin – Nefrologi)

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der blandt andet indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetoder og evalueringsstrategier.

Hoveduddannelsen er beskrevet i to målbeskrivelser:

 1. Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i intern medicin
 2. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 2014

Yderligere oplysninger kan findes på sundhedstyrelsens hjemmeside.

Kompetencekort

Der knytter sig to kompetencekort til målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 2014 som kan hentes her:

Kompetencekort til brug for direkte observation af patientgennemgang i dialyseafsnit

Generisk kompetencekort til brug for casebaseret diskussion vedrørende kompetencer i Intern Medicin: Nefrologi

Uddannelsesprogrammer

På baggrund af de læringsmål, som står angivet i målbeskrivelsen, har afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet udarbejdet et uddannelsesprogram, som illustrerer for den uddannelsessøgende og andre uddannelsesinteressenter, hvordan afdelingen har planlagt, at den uddannelsessøgende skal opnå de nødvendige kompetencer i løbet af ansættelsen samt, hvordan disse skal evalueres.

Uddannelsesprogrammerne kan hentes på videreuddannelsesudvalgenes hjemmesider:

Uddannelsesplan

Den uddannelsessøgende og dennes hovedvejleder i hvert uddannelseselement udarbejder sammen en uddannelsesplan for forløbet det pågældende sted. Uddannelsesplanen skal beskrive i hvilken rækkefølge, hvornår og hvordan de forskellige kompetencer opnås. De fleste har en overordnet plan for hele den konkrete ansættelse og deler så denne plan op i mindre ”stykker”. Der følges op på delplanerne og den samlede plan ved vejledersamtalerne. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på dette, hvis kompetencerne ikke opnås som planlagt.

Uddannelseslæge.dk

Uddannelseslæge.dk er regionernes elektroniske styringsredskab for uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige i alle specialer i hele Danmark.

Som uddannelseslæge får man via uddannelseslæge.dk overblik over sin uddannelse. Her samler man sine dokumenter og anvender systemet til direkte ansøgning om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som vejleder får man via uddannelseslæge.dk overblik over nuværende og kommende uddannelseslæger og her godkender man kompetencer, uddannelsestid og kurser.

Adgang til logbog.net kræver en brugerprofil, der oprettes af det regionale videreuddannelsessekretariat.

Generelle kurser

 • Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse:
  • SOL 1
  • SOL 2
  • SOL 3

Fælles intern medicinske kurser – organiseret af Dansk Selskab for Intern Medicin

 • De 8 selskabers kursusdage
 • Rationel farmakoterapi
 • Neurologi for intern medicinere
 • Psykiatri for intern medicinere
 • Akut medicin
 • Rationel klinisk beslutningsteori
 • Onkologi for intern medicinere
 • Den ældre patient
 • Den terminale patient, palliativ medicin

Specialespecifikke nefrologiske kurser – organiseret af Dansk Nefrologisk Selskab

 • Kursus i nyrefysiologi
 • Dialysebehandling og plasmaferese
 • Akut og kronisk glomerulonefritis, HUS og TTP
 • Transplantation og immunologi
 • Sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension

For detaljeret kursusbeskrivelse henvises til målbeskrivelsen

Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig. Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen.

Se aktuelle kurser på Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside.

Nefrologisk efteruddannelseskurser

Nefrologisk efteruddannelseskurser tilbydes via bl.a. Harvard Medical School (Boston, USA) og European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)

Links og adresser med relation til uddannelse

Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider

Øst
Region Øst – tlf.3975 0680
laegeuddannelsen@regionh.dk

Syd
Region Syd – tlf. 6541 3800
videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

Nord
Region Nord – tlf.8944 6666
VUS@stab.rm.dk

Stillingsopslag

Stillingsansøgning

Indholdsfortegnelse