Kommisorium

Kommisorium for udarbejdelse af nefrologiske kliniske guidelines i regi af Dansk Nefrologisk Selskab

Version 1, oktober 2020

Hvilke kliniske guidelines vil DNS udarbejde?

DNS’ bestyrelse tager imod forslag til kliniske guidelines og tager stilling til igangsætning af et sådant arbejde. Alle opfordres til at komme med forslag til kliniske guidelines, der kan understøtte patientbehandlingen i DK. Forslag sendes til secretary@nephrology.dk 
 

Hvordan etableres gruppen der skal udarbejde den pågældende guideline?

DNS’ bestyrelse udsender forespørgsel til de ledende overlæger ved alle danske nefrologiske afdelinger, hvorvidt de ønsker at indstille en nefrolog til arbejdsgruppen for den pågældende guideline. Hvis der er tungtvejende grunde, kan enkelte afdelinger indstille mere end en person til gruppen. 
Der kan desuden være behov for at bede andre specialeselskaber foreslå 1-2 fagpersoner til arbejdsgruppen.
DNS’ bestyrelse udpeger en formand for arbejdsgruppen og beslutter antallet af deltagere i arbejdsgruppen. Blandt de indstillede nefrologer nedsætter DNS arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen vil blive sammensat på ny efter 4 år, for at sikre at denne hele tiden består af deltagere med særlig interesse for det pågældende område. 
 

Hvilke midler kan DNS bidrage med til arbejdsgruppen? 

DNS dækker udgifter til et årligt fysisk møde i arbejdsgruppen. Dette indebærer transport og forplejning under mødet (kaffe/te, sandwichs, kage, frugt el.lign.). Derudover kan DNS hjælpe med lokale til arbejde i gruppen i forlængelse af årsmøde eller videnskabeligt medlemsmøde. 
De resterende møder må afholdes virtuelt. 
 

Hvordan er processen ved udarbejdelse af guidelines? 

Arbejdsgruppen vil blive bedt om at komme med en status for arbejdet til hvert bestyrelsesmøde i DNS. 
Det forventes at der foreligger et udkast til høring i løbet af 12 måneder. 
Retningslinjen udsendes til høring i DNS og eventuelt andre specialeselskaber i minimum 2 uger. 
Dernæst tilrettes retningslinjen, og når den er endelig godkendt af DNS bestyrelse, lægges den på DNS’ hjemmeside. 
Arbejdsgruppens interessekonflikter skal fremgå af den udarbejdede retningslinje.
 

Hvordan opdateres guidelines? 

Formanden for arbejdsgruppen sikrer at der 1 gang årligt bliver taget stilling til opdatering af retningslinjen, eller hvorvidt denne kan anvendes uændret det følgende år. Såfremt retningslinjen skal opdateres, iværksætter formanden processen iht. ovenstående beskrivelse