Yngre Nefrologer

Foreningens formål er i samarbejde med DNS at fremme yngre nefrologers uddannelsesmæssige interesser, samt skabe kollegialt netværk på tværs af regioner og anciennitet. Det tilstræbes at skabe et forum med fokus på forskning og undervisning.

Se kommende møder/arrangementer her

Bestyrelsen

Anders Nordholm (formand)
Julie Brøsen (næstformand)
Samuel Levi Svinth (sekretær)
Iain Bressendorff (kasser)
Hanne Skou Jørgensen
Rasmus Kirkeskov Carlsen
Cecillie Friis
Etienne Rapacki (suppleant)
Rikke Zachar Langkilde (suppleant)
Sophie Kaarup (suppleant)

Indmeldelse

Sker via mail til yngrenefrologer@gmail.com

Medlemskab koster 200 kr. (bankoverførsel til foreningens konto: 6771 6578957) 

Kontakt

Sekretær, Samuel Levi Svinth, yngrenefrologer@gmail.com

Vedtægter

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn: Yngre Nefrologer (YN).
§ 1.2 Foreningen hører under Dansk Nefrologisk Selskab (DNS). Bestyrelsen i YN står til ansvar for bestyrelsen i
DNS, og DNS kan fastsætte rammer for YN’s aktiviteter.

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens formål er i samarbejde med DNS at fremme yngre nefrologers uddannelsesmæssige interesser,
samt skabe kollegialt netværk på tværs af regioner og anciennitet. Det tilstræbes at skabe et forum med fokus på
forskning og undervisning.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 I foreningen optages læger og lægestuderende, der er medlem af DNS, og som ikke er ansat i
overlægestilling.
§ 3.2 Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Der ydes ikke refusion for allerede indbetalt
kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med DNS’s årsmøde. Bestyrelsen indkalder
generalforsamlingen med mindst 28 dages varsel.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Godkendelse af dagsorden.
Årsberetning fra formanden og godkendelse heraf.
Godkendelse af seneste referat.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent.
Beretning fra nedsatte udvalg.
Indkommende forslag.*
Valg til bestyrelsen og en suppleant.
Valg af revisor og én revisorsuppleant.
Eventuelt.
*Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen som vælges årligt på generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af syv medlemmer; herunder formand, næstformand, sekretær og kasserer samt tre
menige medlemmer. Det tilstræbes at der er repræsentanter fra alle uddannelsesregioner, samt at de forskellige
uddannelsesniveauer er repræsenteret.
§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Formand, næstformand,
sekretær og kasserer er på genvalg efter et år, og menige bestyrelsesmedlemmer og suppleant efter et år.
§ 5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fører protokol med referat af alle bestyrelsesmøder. Der
kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen, med mindre fire af medlemmerne er til stede. Referater af
bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, og godkendes senest ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
Referat af bestyrelsesmøder godkendes af bestyrelsesmedlemmerne, og gøres herefter tilgængeligt for alle
medlemmer.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
§ 5.6 Der stiles mod minimum to bestyrelsesmøder årligt. Der kan ansøges om dækning af transportudgifter i
forbindelses med dette.

§ 6 Tegningsret
§ 6.1 Formanden eller kassereren kan i fællesskab med et andet bestyrelsesmedlem underskrive på vegne af
foreningen.
§ 6.2 Formand og kasserer råder begge over foreningens konto.
§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan formand og kasserer underskrive hver for sig.

§ 7 Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 7.2 Det årlige kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Lægestuderende betaler halvt kontingent.

8 Ekstraordinær generalforsamling
§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsen ønske, eller hvis 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftlig anmodning herom. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 28 dages varsel, og senest
28 dage efter der er indgået ønske herom.

§ 9 Vedtægtsændringer
§ 9.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, og kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer.

§ 10 Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være
fremsendt til medlemmerne senest 28 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.2 Revisoren kan være et almindeligt medlem af foreningen. Revisoren må ikke sidde i bestyrelsen.
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted,
når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 10.5 DNS hæfter ikke for økonomiske dispositioner i YN.

§ 11 Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til DNS.

§ 12 Sponsorater
§ 12.1 Foreningen kan modtage økonomisk støtte fra private fonde, og kan modtage økonomisk enkelttilskud fra private firmaer til specifikke arrangementer.