Love for Dansk Nefrologisk Selskab

§1 

Selskabets navn er Dansk Nefrologisk Selskab (DNS), engelsk: Danish Society of Nephrology. 

Selskabets formål er 1) at fremme forskning i af nyrernes struktur, funktion og relaterede sygdomme, 2) at afholde videnskabelige møder inden for det nefrologiske interesseområde, 3) at medvirke til lægelig uddannelse inden for intern medicin og nefrologi, samt 4) at virke rådgivende inden for det nefrologiske område overfor nationale og internationale myndigheder og organisationer. 

§2

Selskabet tilsluttes Dansk Selskab for Intern Medicin og samarbejder med andre faglige selskaber med tilgrænsende interesser.

Selskabet repræsenterer dansk nefrologi i nationale og internationale relationer. 

§3

Ret til at blive individuelt medlem har speciallæger i nefrologi. 

Desuden kan andre læger og ikke-læger, som er interesserede i selskabets formål, optages som individuelt medlem efter skriftlig motiveret ansøgning til selskabets bestyrelse. Optagelsen sker efter indstilling fra bestyrelsen ved selskabets møder. Såfremt der ved mødet udtrykkes ønske om det, skal optagelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

Firmaer kan optages som firmamedlemmer efter samme regler som angivet for andre læger og ikke-læger. Firmamedlemmer har ikke stemmeret ved Selskabets generalforsamling. Firmarepræsentanter der tidligere er optaget som individuelle medlemmer kan fortsætte som sådanne på uændrede vilkår. 

§4

Selskabets bestyrelse består af en formand, en næstformand og 4 øvrige medlemmer. Formand og 4 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges separat af generalforsamlingen. Et af de øvrige medlemmer vælges efter indstilling fra Yngre Nefrologer og må ikke have et flertal imod sig på generalforsamlingen. Højst 1 medlem af bestyrelsen kan være ikke-læge. Der tilstræbes en bred geografisk fordeling af bestyrelsens medlemmer.

Forslag til formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer må være den siddende bestyrelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenindkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden vælges først. Hvis der er foreslået mere end en kandidat, skal formanden vælges ved skriftlig afstemning, hvor navnet på den ønskede kandidat påføres stemmesedlen. Hvis antallet af forslag til de øvrige ledige bestyrelsesmedlemmer overstiger antallet af ledige pladser, skal de øvrige medlemmer også vælges ved skriftlig afstemning, hvor stemmesedlen maksimalt kan påføres det antal navne, som svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser, idet medlemmet indstillet af Yngre Nefrologer vælges separat. Såfremt der ved generalforsamlingen er et flertal imod kandidaten indstillet af Yngre Nefrologer, skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 90 dage mhp. valg af nyt Bestyrelsesmedlem efter indstilling fra Yngre Nefrologer. Der vælges en suppleant. 

Bestyrelsesmedlemmernes og suppleantens funktionstid er 2 år. Genvalg kan ske for 1 periode. Yderligere genvalg kan ikke finde sted før efter 1 års forløb. Dog kan formanden vælges/genvælges, således at denne kan fungere som formand for selskabet i op til fire på hinanden følgende år uanset tidligere funktionstid i bestyrelsen. 

Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen før udløbet af en valgperiode, tiltræder suppleanten.

Bestyrelsen udpeger en næstformand og vælger en sekretær. 

Sekretæren er ikke medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer og sekretær er forpligtet til at afgive en habilitetserklæring, som skal offentliggøres. 

§5

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Alle kontingentbetalende, individuelle medlemmer har en stemme på generalforsamlingen. Firmamedlemmer har dog ikke stemmeret. Der kan stemmes ved underskreven og dateret fuldmagt. 

Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt, ordentligvis marts april eller maj, og indkaldes elektronisk med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen fremsendes elektronisk senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Selskabets regnskab
5. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond
6. Kontingent for kommende år.
7. Meddelelser fra registerudvalget
8. Meddelelser fra uddannelsesudvalget
9. Meddelelser fra Yngre Nefrologer
10. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og inspektorer.
11. Valg af formand
12. Valg af medlemmer til bestyrelsen
13. Valg af revisorer
14. Eventuelle nye medlemmer af DNS
15. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens ønske og skal indkaldes, hvis 10 medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftlig og begrundet anmodning herom. Indvarslingsfrist vil være som ved de ordinære generalforsamlinger.

§6

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.Efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision hos de af selskabet valgte revisorer, der i god tid før generalforsamlingen tilbagesender regnskabet til bestyrelsen ledsaget af sine bemærkninger. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskelligt kontingent for individuelle medlemmer henholdsvis firmamedlemmer. Medlemmer, som er fyldt 70 år kan efter anmodning til bestyrelsen fritages for kontingent.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer. Revisorernes funktionstid er 2 år. Revisorerne kan genvælges. Fratræder en revisor inden næste generalforsamling udpeges en ny af bestyrelsen, som fungerer frem til næste ordinære generalforsamling og valg af revisor. 

Foreningen tegnes økonomisk af mindst to af følgende: Formand, næstformand og sekretær. Selskabet kan modtage gaver eller arv fra private eller det offentlige med henblik på at fremme Selskabets virke i videste forstand. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse. 

Selskabet kan modtage sponsorater som støtte til løsning af specifikke opgave indenfor Selskabets virke. Navne på sponsorater og beløbenes størrelse skal offentliggøres. 

Ved hver generalforsamling aflægges beretning om regnskab. 

§7

Under Dansk Nefrologisk Selskab etableres følgende, faste udvalg: 

Registerudvalget: Udgør DNS’ repræsentation i ledelsen af de kvalitetsdatabaser, der er underlagt DNS. DNS’ formand er tillige formand for registerudvalget. Derudover består udvalget af 5 medlemmer udpeget af DNS’ bestyrelse. DNS’ bestyrelse kan kræve udvalget opløst og evt. udpege et nyt idet en sådan opløsning efterfølgende skal godkendes ved næste ordinære generalforsamling. Blandt registerudvalgets medlemmer udpeges en Registeransvarlig med ansvar for drift, kontakt med ansvarlige myndigheder, kontakt til andre registre og udformning af en årlig rapport. Den Registeransvarlige kan aflønnes for sit arbejde. 

Uddannelsesudvalget: Rådgiver Selskabet i spørgsmål vedr. uddannelse. Kan iværksætte og drive initiativer på området, enten foranlediget af en forespørgsel fra DNS Bestyrelse, eller på eget initiativ efter henvendelse til DNS’ bestyrelse. Udvalgets sammensætning og kommissorium fastlægges af udvalget og godkendes af DNS’ bestyrelse. Udvalgets formand udpeges af udvalget og godkendes af DNS’ bestyrelse. DNS bestyrelse kan kræve udvalget opløst og evt. udpege et nyt, idet en sådan opløsning efterfølgende skal godkendes ved næste ordinære generalforsamling. 

Yngre Nefrologer: Repræsenterer yngre læger og forskere, der endnu ikke er speciallæger, i DNS. Yngre Nefrologer fastlægger selv sine vedtægter, som dog skal godkendes af DNS bestyrelse. Yngre Nefrologer indstiller ét medlem til DNS bestyrelse, der ikke må have et flertal imod sig ved valg til bestyrelsen på DNS’ generalforsamling. 

§8

Ændringer i lovene kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at et forslag til lovændring elektronisk er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. 

Vedtagelse af lovændring forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets Stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, skal spørgsmålet udsættes og inden 90 dage afgøres ved en følgende generalforsamling, subsidiært ved en skriftlig urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel stemmeflerhed.

§9

Forslag om ophævelse af selskabet behandles efter de i paragraf 8 anførte retningslinier. Ved ophør af foreningen tilfalder dens formue Dansk Selskab for Intern Medicin.

 

PDF version

Henrik Birn

Formand

Dansk Nefrologisk Selskab

Lovteksten som ændret efter ekstraordinær generalforsamling den 3. august, 2022.